Към Началната Страница
Home Page
Карта на Сайта
Българска версия
English version
 
ТИВОН Пропъртис ЕООД
Условия за ползване на сайта
Политика за конфиденциалност
Информация за контакт

ТИВОН ПРОПЪРТИС ЕООД

бул. Ген. Тотлебен № 28,
ет. 3, офис 2, София 1606,
България

Тел..: 02 952 38 05
Факс: 02 952 38 06

е-мейл:

office@tivonproperties.com

Използвайки този уебсайт вие приемате следните условия:
Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и "ТИВОН Пропъртис" ЕООД, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, умоляваме Ви да не ползвате този сайт.

Собственост над Съдържанието

Съдържанието на страниците на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД в глобалната мрежа е със защитено авторско право © 2007 - TIVON Properties Ltd. Каквито и да било права, които не са били изрично предоставени, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространяването или запаметяването на част или на цялото съдържание в каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от "ТИВОН Пропъртис" ЕООД е забранено с изключение на случаите, когато то се осъществява в съответствие със следните условия. "ТИВОН Пропъртис" ЕООД Ви дава позволение да преглеждате страниците си на адрес: www.tivonproperties.com в глобалната мрежа, като използвате собствения си персонален компютър или да отпечатвате копия на извадки от тези страници само за Ваше лично използване, но не за разпространяване, освен ако това не ви е било позволено в писмена форма от "ТИВОН Пропъртис" ЕООД. В случаите когато имате писмено разрешение от "ТИВОН Пропъртис" ЕООД за изпозлване на съдържанието на Сайта сте задължени да поставите хипервръзка към нас www.tivonproperties.com, в Интернет сайтове и печатни издания, цитиране на името на уеб сайта и интернет адреса в радиостанции, изписване на името на сайта, интернет адреса и съобщаване на името му в телевизионни предавания. Някои отделни документи в страниците на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД в глобалната мрежа могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи. "ТИВОН Пропъртис" ЕООД настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Собственост въху дизайна на Сайта

Дизайна на цялостния проект интернет сайт www.tivonproperties.com е собственост на Web Design Studio webRint.com и е защитен с авторско право © webRint.com 2007 - TIVON Properties Ltd. Копирането, разпространяването, поместването на част или на целия програмен сорс код или на пикчари изграждащи дизайна на Сайта без предварително разрешение от webRint.com е забранено, освен в случаите когато то е за Ваша лична некомерсиална употреба. За контакти с webRint.com пишете на е-майл: webmaster@tivonproperties.com или на info@webrint.com.
Използване на Сайта

"ТИВОН Пропъртис" ЕООД Ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:

Вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
Не може да използвате изображения на картини, хора, или места без изричното писмено разрешение на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД;
Не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД;
Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона - "ТИВОН Пропъртис" ЕООД напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към "ТИВОН Пропъртис" ЕООД да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;
Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД.

Вашият достъп до тази страница не трябва да се интерпретира като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварително писмено разрешение от "ТИВОН Пропъртис" ЕООД или от собственика им от трета страна.

Без гаранции
Цялото съдържание подлежи на периодични промени и се предоставя такова, каквото е, без никаква гаранция от какъвто и да е вид, точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до, косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост. "ТИВОН Пропъртис" ЕООД НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ЗАГУБЕНА ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ПРОИЗТИЧАЩИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ И КОГАТО "ТИВОН Пропъртис" ЕООД СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ОТНОСНО ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или ограничения в отношение на отговорностите, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за Вашия случай. В такива случаи отговорностите на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД биха се ограничили до максималната степен, разрешена от законите. Без да ограничава гореизложеното "ТИВОН Пропъртис" ЕООД не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който Вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално.
Ограничения на отговорността
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. "ТИВОН Пропъртис" ЕООД, нито Web Design Studio webRint.com, служители и или управители, нито нейни агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение за възможността такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.
Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от "ТИВОН Пропъртис" ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. "ТИВОН Пропъртис" ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, "ТИВОН Пропъртис" ЕООД специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

Нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни; са неправилни, непълни или подвеждащи;
Не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
Не осигуряват необходимата сигурност; съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип;
Или са опозоряващи или оклеветяващи.

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че "ТИВОН Пропъртис" ЕООД одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, Вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на "ТИВОН Пропъртис" ЕООД. Ако имате забележки отностно нашите връзки към други сайтове, моля свържете се с нас като отидете на нашата страница за контакти.

Промяна на Условията
"ТИВОН Пропъртис" ЕООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.
Закони и юрисдикция
Тези Условия за ползване и Вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Copyright © 2007 - TIVON Properties Ltd.
Всички права запазени.
Препоръчваме Ви да прочетете нашата
Политика за конфиденциалност.
Начало Условия Условия за ползване на сайта
 
Начало За Нас Новини Проекти Контакти Условия Карта на Сайта
Copyright © 2007. TIVON Properties Ltd. Всички права запазени!
Условия за ползване на сайта | Политика за конфиденциалност | Дизайн и Изграждане: webRint